top of page

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató információval szolgál azzal kapcsolatban, hogy az adatkezelő milyen adatokat gyűjt, hogyan használja fel, miért van szükség azokra.

 

Az adatkezelési tájékoztató a  https://www.gretaphoto.com/ weboldalon szolgáltatás igénybe vétele során személyes adatokkal beazonosított Felhasználók önkéntesen megadott adatainak kezelésére és tárolására vonatkozik.

 

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észlevétele van, vagy az Önt, mint érintettet megillető jogok bármelyikével kapcsolatban szeretne kéréssel fordulni az adatkezelőhöz, megteheti e-mailben a gretamezosi@gmail.com e-mail címen vagy a  +36303466747 telefonszámon.

 

Adatkezelő:

A www.gretaphoto.com tulajdonosa:

Dr. Mezősi Gréta E. V.

adószám: 69669644-1-33

nyilvántartási szám: 53514947

 

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelést tevékenység megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott előírásoknak. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ugyanakkor ügyfelei és partnerei személyes adatainak legteljesebb védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

Fogalmak:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó

bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó

adat, online azonosító, vagy a természetesszemély testi, fiziológiai, genetikai,szellemi,

gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező

alapján azonosítható.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,

illetve megsemmisítés.

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az

adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó

közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat

vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Az adatkezelés célja, módja

A megadott adatokat kizárólag a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatásnyújtáshoz, számlázáshoz használja az adatkezelő, harmadik félnek nem adja ki és más célra nem használja fel. Kizárólag  olyan adatokat rögzít, amelyek a szolgáltatás teljesítéséhez, és a törvényben előírt számlaadáshoz nélkülözhetetlenek. Az adatkezelő mindenkor a lehető legkevesebb személyes adat begyűjtésére, kezelésére és felhasználására törekszik.

Személyes adatait nem osztja meg az adatkezelő másokkal, nem értékesíti, nem adja bérbe és nem hozza mások tudomására a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban leírtaktól eltérő módon, az alábbi kivétellel:

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Személyes adatok köre

Az alábbi típusú személyes adatokat gyűjtheti az adatkezelő:

a) Kapcsolattartáshoz szükséges adatok, például név, e-mail cím, postai cím és telefonszámok;

b) Demográfiai adatok, például életkor, nem;

c) Számlaadáshoz szükséges adatok (név, lakcím/székhely, jogi személy esetében adószám)

 

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelése azok önkéntes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ezek a rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, visszavonhatja azokat, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a fent megadott elérhetőségeken.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, a következő elérhetőségeken lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

 

Anonimizált adatok

A weboldalon a https://analytics.google.com –a Google Analytics statisztika szolgáltatása üzemel, mely kizárólag anonimizált adatokat továbbít.

 

Websütik és más technológiák

Az adatkezelő honlapjának fenntartója (Wix.com Ltd.) websütik (cookies) és más technológiák alkalmazásával is gyűjthet önről személyes adatokat amikor meglátogatja azt. Az így gyűjtött adatok közé tartozhat:

a) az ön eszközén futó böngészővel, illetve operációs rendszerrel kapcsolatos információ;

b) az ön által megtekintett honlapra vonatkozó információ;

c) mely linkekre kattint rá, miközben a szolgáltatásunkkal kommunikál.

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítése: 2021.02.17.

bottom of page